Strona Główna


Aktualności

POKL

PEAD

Świadczenia Rodzinne

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Świadczenia pielęgnacyjne

Zasiłek pielęgnacyjny

Fundusz Alimentacyjny

Do pobrania (wnioski/oświadczenia)

Godziny otwarcia

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W RACIĄŻKUGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążku rozpoczął realizację VII edycji projektu systemowego
Aktywność społeczna w gminie Raciążek”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej,
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Zamysł realizacji projektu „Aktywność społeczna w gminie Raciążek” powstał w 2008 roku. Polska była już po akcesji do Unii Europejskiej, a tut. GOPS umiejętnie skorzystał ze środków unijnego wsparcia. Świadczy o tym właśnie realizowany przez Ośrodek projekt „Aktywność społeczna w gminie Raciążek” skierowany do mieszkańców gminy.

Potrzeba przystąpienia przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążku do realizacji projektów systemowych współfinansowanych ze środków unijnych, wynikała z chęci poprawy sytuacji społeczno- zawodowej petentów pomocy społecznej.

Celem projektu jest: zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej w środowisku lokalnym klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i ich otoczenia.

Środki na realizację projektu pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz budżetu państwa (4,5%). Wkład własny wynosi 10,5%.

Planowana wartość projektu w roku 2014 to 178.479,49 zł, w tym 89,5% środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa – 159.739,14 zł oraz 10,5 % środki z budżetu Gminy Raciążek – 18.740,35 zł

Projekt „Aktywność społeczna w gminie Raciążek” rozpoczął cykl różnorodnych form wsparcia adresowanych do naszych podopiecznych.

Uczestnicy projektu, z którymi będą zawarte kontrakty socjalne zostaną objęci wsparciem w takich działaniach jak: Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym - początkowe i końcowe, Trening motywacji i kompetencji społecznych, kursy zawodowe Pracownik remontowo – budowlany, Kurs zawodowy: Florystyka, Kurs zawodowy: Cukiernik.

W bieżącym roku w ramach realizacji projektu wsparciem zostaną objęte kolejne osoby bezrobotne oraz niepełnosprawne. Do udziału w Projekcie zostanie zakwalifikowanych 28 osób. Rekrutacja na rok 2014 trwa w okresie od 02.01.2014 do 14.03.2014 r.

Osoby chętne do udziału w projekcie systemowym prosimy o kontakt osobisty z pracownikami GOPS lub pod numerem Tel. (54) 283 18 25GOPS RACIĄŻEK