Strona Główna


Aktualności

POKL

PEAD

Świadczenia Rodzinne

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Świadczenia pielęgnacyjne

Zasiłek pielęgnacyjny

Fundusz Alimentacyjny

Do pobrania (wnioski/oświadczenia)

Godziny otwarcia

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W RACIĄŻKUPOMOC ŻYWNOŚCIOWA PEAD 2013

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążku informuje, iż w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Toruniu jest partnerem w realizacji programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” - PEAD.

W marcu 2012 roku podpisaliśmy umowę z Bankiem Żywności w Toruniu włączając się w akcję Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej - PEAD. W ramach akcji bezpośrednio zaopatrujemy rodziny i osoby potrzebujące takiej pomocy. Przekazywane produkty spełniają wszystkie wymagania prawne niezbędne do dopuszczenia do obrotu.

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążku prosi osoby kwalifikujące się do świadczeń społecznych o zgłoszenie się do tut. GOPS w celu odbioru żywności w dniu 13.11.2014 r. (czwartek) od godz. 12.00 do 17.00.

Prosimy zgłaszać się tylko w wyznaczonym terminie!

Po dniu 13.11.2014 r. żywność nie będzie wydawana!INFORMACJA

Zasady ubiegania się o pomoc w formie żywności w ramach Programu PAED 2013

Zgodnie z Kartą Współdziałania artykuły spożywcze z Banku Żywności będą przekazywane dla osób najuboższych, zgodnie z art. 5 oraz 7 ustawy o pomocy społecznej, spełniających kryteria dochodowe uprawniające do udzielenia pomocy żywnościowej, które aktualnie wynosi:

- dla osoby samotnej – 542,00 zł

- w przypadku rodziny–nie może przekroczyć kwoty 456,00 zł na jednego członka rodziny.

W uzasadnionych przypadkach Kierownik GOPS może przyznać pomoc także osobom, które nie spełniają w/w kryteriów. Poparte musi to być stosownymi dokumentami potwierdzającymi szczególnie trudną sytuację życiową.

Zasady wydawania darów w formie żywności w ramach Programu PAED 2013

•    Żywność wydawana będzie tylko w wyznaczonym dniu i godzinach.

•    Jeżeli ktoś nie odbierze żywności w danym terminie straci możliwość korzystania z darów w danym miesiącu.

•    Osobom nietrzeźwym żywność nie będzie wydawana.

•    Wydawanie żywności odbywać się będzie do wyczerpania posiadanych zapasów.

•    Pomoc odbywa się na podstawie przygotowanych list odbiorców ostatecznie zweryfikowanych przez pracowników socjalnych tut. OPS.

 

GOPS RACIĄŻEK