Strona Główna


Aktualności

POKL

PEAD

Świadczenia Rodzinne

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Świadczenia pielęgnacyjne

Zasiłek pielęgnacyjny

Fundusz Alimentacyjny

Do pobrania (wnioski/oświadczenia)

Godziny otwarcia

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W RACIĄŻKUFundusz alimentacyjny

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna.


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:
• na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat,
• na dziecko starsze do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się ono w szkole lub szkole wyższej,
• na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, bez względu na wiek dziecka.

Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem. W przypadku, gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona w Polsce, gdyż dłużnik mieszka za granicą, w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji, do wniosku o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego wnioskodawca musi dołączyć odpowiednie zaświadczenie z sądu okręgowego (lub innego właściwego sądu) lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej, potwierdzające bezskuteczność egzekucji zasądzonych alimentów lub niemożność prowadzenia egzekucji.

Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczenie na osobę nie przekracza kwoty 725 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
• została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, a także szkoła wojskowa lub inna szkoła zapewniająca nieodpłatnie pełne utrzymanie) albo w rodzinie zastępczej,
• jest pełnoletnia i posiada własne dziecko,
• zawarła związek małżeński.

WYMAGANE DOKUMENTY


Do wniosku należy dołączyć:

 1. kserokopię dowodu osobistego osoby wnioskującej,

 2. skrócony akt urodzenia dzieci,

 3. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji,

 4. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2012r.

 5. informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:

· brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub

· brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

 1. Odpis orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu -zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,

 2. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,

 3. zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej (w przypadku ubiegania się osób powyżej 18 roku życia),

 4. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

  zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członków rodziny w 2012 roku,

 • oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w 2012 roku,

 • oświadczenia członków rodziny  o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu uzyskanym w 2012 roku,

 • zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

 • zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (ha przeliczeniowe) 

GOPS RACIĄŻEK