Strona Główna


Aktualności

POKL

PEAD

Świadczenia Rodzinne

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Świadczenia pielęgnacyjne

Zasiłek pielęgnacyjny

Fundusz Alimentacyjny

Do pobrania (wnioski/oświadczenia)

Godziny otwarcia

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W RACIĄŻKUDo pobraniaWniosek o zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

Wniosek becikowe

Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy

Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Wniosek fundusz alimentacyjny

Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu

Oświadczenie ryczałt

Oświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

Oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych

Oświadczenie o terminie i okresie urlopu wychowawczego

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej

Oświadczenie o wysokości dochodów

Zaświadczenie pracodawcy – urlop wychowawczy

Oświadczenie dotyczące sposobu płatności

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych

GOPS RACIĄŻEK